RENEWABLE ENERGIES


icono formacionENERGIES

The increasing industrial development of our company, as well as the advances in the quality of life and comfort, produce an increase in the consumption of the energies, especially of the electricity and fuels of locomotion. Also the constant use of fossil energies, as coal, gas and oil they take with it an increase of the greenhouse gases, which they contribute to the global warming of the planet, this way they increase the pollutant gases derived from the burning sulphur. In response to these problems, in last century, the man understood that one could not progress the coast of the planet, for what there were born plans and programs of the promotion of clean energies. The renewable energies are defined as those who take place of constant form, are inexhaustible and the Sun is in the origin of all of them. The principal advantage of the renewable energies is that of his minor environmental impact because they reduce the emission of pollutant products to the atmosphere but in addition the geographical distribution is less concentrated, they are autochthonous, and can take place on a small scale.


icono formacion

HIDRAULIC

Along the history, the man used of this type of energy to do tasks of grinding or forge, or to treat the linen before entrusting it.
It is known by all that our rivers and creeks are full of small mills, the majority in condition of ruin, these ingenuities are the reflection of the sustainable utilization of the riverbeds of the rivers.

icono formacion

MINIHYDRAULICS

At present there is done distinction of this energy depending on his size and power: Half and big hydraulics, over 10 MW. His environmental and social impact can be a high place. In general the environmental groups do not consider her to be renewable. Minihydraulics, of less than 10 MW. His environmental impact can be considered to be moderated.

icono formacion

EOLIC

As the energy of the rivers, the wind power goes accompanying the man for centuries, moving arms of mills, or pushing the candles of thousand-year-old ships. At present the wind power represents the renewable energy that experienced more technical advances.

icono formacion

SOLAR TÉRMICA

A enerxía solar é a enerxía que, producida polas reacións de fusión nuclear que se producen no sol, chegan a nós en forma de fotóns, que se poden aproveitar para producir calor ou electricidade. No caso da solar térmica, o aproveitamento da enerxía é para producir calor. O sistema que se emprega, é o de quentar un líquido caloportador (en xeral auga con anticonxelante) e transmitir este calor a unha fonte de auga, que se empregará como auga de consumo, ou para calefacción.

icono formacion

SOLAR FOTOVOLTAICA

Empregando paneis fotovoltaicos, podemos transformar a radiación do sol en enerxía eléctrica. Un panel fotovoltaico está formado por células fotovoltaicas, feitas con dous tipos de silicio (P e N), e unidas por un medio neutro, ao incidir nestas células a luz do sol, provoca unhas reacións, que levan coma fin un tráfico de electróns que producen electricidade. Segundo o tipo de silicio que forman as células, os paneis divídense en monocristalinos, policristalinos e de silicio amorfo.

icono formacion

BIOMASA

A utilización da biomasa como fonte de enerxía acompaña ao home dende o principio dos tempos, dende que o home aprendeu a utilizar o lume para o seu beneficio, consiste no aproveitamento da materia procedente da fotosíntese vexetal, que a súa vez é desencadenante da cadea biolóxica. As plantas, que conteñen clorofila, transforman o dióxido de carbono e a auga en material orgánico de alto contido enerxético mediante a fotosíntese

icono formacion

BIOCARBURANTES

Os biocombustibles son os combustibles que se producen a partir da biomasa e que se consideran polo tanto unha enerxía renovable. Pódense presentar en estado: sólido (fración biodegradable dos residuos urbáns ou industriais, vexetais) líquido (bioalcoholes, biodiésel) gaseoso (biogás, hidróxeno).

icono formacion

ENERXIA DO MAR

O mar é sen dúbida unha das fontes potenciais de enerxía máis grandes que existen, dende o seu aproveitamento como emprazamento de parques eólicos "off-shore" ata o aproveitamento das mareas ou das ondas, presentan un panorama de futuro, cheo de expectativas, aínda que na actualidade non exista un desenvolvemento tecnolóxico axeitado. Históricamente na provincia de A Coruña, existen instalacións que aproveitaban este tipo de enerxía, como os muíños de Acea da Ma, en Culleredo ou o muíño das Aceñas en Narón. En ámbolos dous casos aprovéitase a subida das mareas para move-los rodicios

icono formacion

XEOTÉRMICA

Esta enerxía basease no aproveitamento do calor que existe nas capas internas da terra, pode ser de dous tipos, de baixa temperatura, ou de alta temperatura: Os de baixa temperatura son de uso máis domestico, a enerxía que se recolle emprégase en calefación e en produción de auga quente sanitaria. Usan o gradente de temperaturas da pelica terrestre, que está entre 10ºC e 60ºC cada Km que se profundiza. Os de alta temperatura aproveitan os residuos de actividade volcánica recente, existentes no subsolo, para producir vapore, para uso industrial, ou para producir electricidade.

icono formacion

HIDRÓXENO

Este elemento químico, é sen dúbida o recurso enerxético que nun futuro, non moi lonxe, moverá gran parte do mundo. O hidróxeno por si mesmo, non constitúe unha fonte de enerxía, senón que é un vector enerxético, e dicir, non se pode aproveitar directamente, hai que transformalo. O potencial enerxético do hidróxeno basease na súa reación co osíxeno, dando como produto electricidade e como resíduo auga.

Servizo de Asesoría Enerxética