ENERXIAS RENOVABLES


icono formacionENERXIAS

O crecente desenvolvemento industrial da nosa sociedade, así como os avances na calidade de vida e confort, producen un incremento no consumo das enerxías, en especial da electricidade e combustibles de locomoción. Tamén o constante uso de enerxías fósiles, como carbón, gas e petróleo levan consigo un aumento dos gases de efecto invernadoiro, que contribúen ao quentamento global do planeta, así aumentan os gases contaminantes derivados da queima de sulfuros. En resposta a estes problemas, no século pasado, o home entendeu que non se podía progresar a costa do planeta, polo que naceron plans e programas do fomento de enerxías limpas.
As enerxías renovábeis se definen como as que se producen de forma continua, son inesgotábeis e o sol está na orixe de todas elas. A avantaxe principal das enerxías renovábeis é a do seu menor impacto ambiental porque reducen a emisión de productos contaminantes á atmosfera pero ademais a distribución xeográfica é menos concentrada, son autóctonas, e poden producirse a pequena escala.


icono formacion

HIDRÁULICA

Ao longo da historia, o home valeuse deste tipo de enerxía para facer tarefas de moenda ou forxa, ou para trata-lo liño antes de fialo.
É sabido por todos que os nosos ríos e regatos están cheos de pequenos muíños, a maioría en estado de ruína, estes enxeños son o reflexo do aproveitamento sostibel dos cauces dos ríos.

icono formacion

MINIHIDRÁULICA

Na actualidade faise distinción desta enerxía en función do seu tamaño e potencia: Media e grande hidráulica, por encima de 10 MW. O seu impacto ambiental e social pode ser alto. En xeral os grupos ecoloxistas non a consideran renovable Minihidráulica, de menos de 10 MW. O seu impacto ambiental pode considerarse moderado.

icono formacion

EOLICA

Ao igual que a enerxía dos ríos, a enerxía eólica leva acompañando ao home perante séculos, movendo aspas de muíños, ou empurrando as velas de barcos milenarios. Na actualidade a enerxía eólica representa a enerxía renovable que máis avances técnicos experimentou.

icono formacion

SOLAR TÉRMICA

A enerxía solar é a enerxía que, producida polas reacións de fusión nuclear que se producen no sol, chegan a nós en forma de fotóns, que se poden aproveitar para producir calor ou electricidade.

No caso da solar térmica, o aproveitamento da enerxía é para producir calor. O sistema que se emprega, é o de quentar un líquido caloportador (en xeral auga con anticonxelante) e transmitir este calor a unha fonte de auga, que se empregará como auga de consumo, ou para calefacción.

icono formacion

SOLAR FOTOVOLTAICA

Empregando paneis fotovoltaicos, podemos transformar a radiación do sol en enerxía eléctrica. Un panel fotovoltaico está formado por células fotovoltaicas, feitas con dous tipos de silicio (P e N), e unidas por un medio neutro, ao incidir nestas células a luz do sol, provoca unhas reacións, que levan coma fin un tráfico de electróns que producen electricidade. Segundo o tipo de silicio que forman as células, os paneis divídense en monocristalinos, policristalinos e de silicio amorfo.

icono formacion

BIOMASA

A utilización da biomasa como fonte de enerxía acompaña ao home dende o principio dos tempos, dende que o home aprendeu a utilizar o lume para o seu beneficio, consiste no aproveitamento da materia procedente da fotosíntese vexetal, que a súa vez é desencadenante da cadea biolóxica. As plantas, que conteñen clorofila, transforman o dióxido de carbono e a auga en material orgánico de alto contido enerxético mediante a fotosíntese.

icono formacion

BIOCARBURANTES

Os biocombustibles son os combustibles que se producen a partir da biomasa e que se consideran polo tanto unha enerxía renovable. Pódense presentar en estado: sólido (fración biodegradable dos residuos urbáns ou industriais, vexetais) líquido (bioalcoholes, biodiésel) gaseoso (biogás, hidróxeno).

icono formacion

ENERXIA DO MAR

O mar é sen dúbida unha das fontes potenciais de enerxía máis grandes que existen, dende o seu aproveitamento como emprazamento de parques eólicos "off-shore" ata o aproveitamento das mareas ou das ondas, presentan un panorama de futuro, cheo de expectativas, aínda que na actualidade non exista un desenvolvemento tecnolóxico axeitado. Históricamente na provincia de A Coruña, existen instalacións que aproveitaban este tipo de enerxía, como os muíños de Acea da Ma, en Culleredo ou o muíño das Aceñas en Narón. En ámbolos dous casos aprovéitase a subida das mareas para move-los rodicios

icono formacion

XEOTÉRMICA

Esta enerxía basease no aproveitamento do calor que existe nas capas internas da terra, pode ser de dous tipos, de baixa temperatura, ou de alta temperatura: Os de baixa temperatura son de uso máis domestico, a enerxía que se recolle emprégase en calefación e en produción de auga quente sanitaria. Usan o gradente de temperaturas da pelica terrestre, que está entre 10ºC e 60ºC cada Km que se profundiza. Os de alta temperatura aproveitan os residuos de actividade volcánica recente, existentes no subsolo, para producir vapore, para uso industrial, ou para producir electricidade.

icono formacion

HIDRÓXENO

Este elemento químico, é sen dúbida o recurso enerxético que nun futuro, non moi lonxe, moverá gran parte do mundo. O hidróxeno por si mesmo, non constitúe unha fonte de enerxía, senón que é un vector enerxético, e dicir, non se pode aproveitar directamente, hai que transformalo. O potencial enerxético do hidróxeno basease na súa reación co osíxeno, dando como produto electricidade e como resíduo auga.